Možnosti rané péče u dětí s TCS a GS

Tento příspěvek je zaměřený zejména pro rodiče, kteří očekávají příchod miminka nebo mají narozené dítě s postižením, ať už s Treacher Collins syndromem, s Goldenhar syndromem nebo jiným tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným postižením.

„Postižené dítě má právo na zvláštní péči, výchovu a profesní přípravu, aby mohlo žít plným a důstojným životem a dosáhnout nejvýše možného stupně samostatnosti a sociálního začlenění.“ (Úmluva o právech dítěte)

Co je RANÁ PÉČE?
„Jedná se o soustavu služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.“ (1)

Podle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. dle § 54 je raná péče bezplatná terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho potřeby.“.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle RANÉ PÉČE:
⇒ předcházet postižení
⇒ eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky
⇒ poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.

Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.

Cílové skupiny, pro které je určena RANÁ PÉČE:
1) rodiny s dětmi s mentálními postižením
2) rodiny s dětmi s tělesným postižením
3) rodiny s dětmi s kombinovaným postižením (mentální, tělesné a smyslové postižení)
4) rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
5) rodiny s dětmi s ohrožením vývoje ve věku 0 – 7 let
6) rodiny s dětmi se zrakovými vadami
7) rodiny s dětmi se sluchovým postižením

PODMÍNKY BEZPLATNÉ RANÉ PÉČE
– musí spadat do cílové skupiny Rané péče (viz výše)
– musí spadat do územní působnosti, kde je služba poskytována podání žádosti a sepsání smlouvy
– svobodné rozhodnutí rodičů tuto službu užívat a aktivně se zapojovat do činností.

SSPRPpolečnost pro ranou péči (SPRP) – www.ranapece.cz
= nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.

Místa působení: BRNO, ČESKÉ BUDĚJOVICE, PRAHA, OLOMOUC + ZLÍN, OSTRAVA

Komplexní poradenství
(speciálně pedagogické, sociální, psychologická podpora)
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte s těžkým postižením..
– informování a vzdělávání: informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě


APRPAsociace pracovníků v rané péči, z.s. (APRP
) – www.aprp.cz
= celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče.
Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí. Vznikla v roce 2003 z Pracovní skupiny pro ranou péči.

K 1.10.2014 sdružuje APRP celkem 20 členských pracovišť s platnou garancí kvality služby z Čech, Moravy a Slezska.

 


RANÁ PÉČE pro rodiny s dětmi se zrakovými vadami v ČReda

Raná péče EDA, o.p.s. (PRAHA) – www.eda.cz
 e-mail: [email protected]

Již více než 25 let poskytují profesionální sociální služby pro rodiny s dětmi se zrakovými nebo kombinovanými vadami do 7 let věku.

RANÁ PÉČE pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v ČR
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Středisko rané péče Tamtam, o.p.s. (PRAHA) – www.detskysluch.cz

Ostatní střediska RANÉ PÉČE:

  MĚSTO NÁZEV WEB
1 BOHUMÍN Slezská Diakonie, Poradna rané péče SALOME www.ranapece.org
2 BRNO Slezská Diakonie, Poradna rané péče DOREA www.dorea.cz
3 HRADEC KRÁLOVÉ středisko rané péče SLUNÍČKO www.charitahk.cz
4 KARVINÁ Slezská Diakonie, Poradna rané péče EUNIKA www.sdkabo.cz
5 KRNOV Slezská Diakonie, Poradna rané péče MATANA www.ranapecematana.webnode.cz
6 KUTNÁ HORA Středisko NA SIONĚ www.ranapece-kutnahora.webnode.cz
7 LIBEREC a PLZEŇ Středisko pro ranou péči Středisko pro ranou péči www.ranapece.eu
8 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Raná péče PORTIMO, o.p.s. www.portimo.cz
9 PARDUBICE Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. www.ranapece-pce.cz
10 PRAHA Raná péče Diakonie Stodůlky www.rana-pece.cz
11 SOBĚSLAV Středisko rané péče pro jihočeský region www.imy-sdruzeni.cz
12 TLOSKOV Raná péče TLOSKOV www.tloskov.cz
13 TŘEBÍČ Středisko rané péče Třebíč www.ranapecetrebic.cz
14 VRCHLABÍ Diakonie ČCE – středisko SVĚTLO ve Vrchlabí www.vrchlabi.diakonie.cz
15 ZLÍN Středisko rané péče EDUCO www.ranapecezlin.cz


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Žádost o příspěvek na péči se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Účastníci řízení jsou povinni na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat, že dávka byla využita k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Více informací o možnostech získání a výši příspěvku na péči naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

Literární zdroj:
(1) HRADILKOVÁ, T. Raná péče jako proces. In Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením : Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. Praha : Středisko rané péče Praha, 1998, s. 6-13. ISBN 80-238-3267-0.

Napsat komentář